Biblioteka

P. Małgorzata Oleksy 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 


Praca pedagogiczna

I. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

• wypożyczanie książek uczniom, 
• udostępnienie księgozbioru podręcznego oraz czasopism, 
• wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas (encyklopedie, słowniki językowe, słowniki terminologiczne, albumy itp.), 
• wypożyczanie książek nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły.

II. PRZYSPOSOBIENIE CZYTELNICZE UCZNIÓW

• udzielanie indywidualnych informacji i porad bibliotecznych, bibliograficznych oraz tekstowych uczniom i nauczycielom korzystającym z księgozbioru podręcznego, 
• pomoc w wyborze literatury niebeletrystycznej, 
• rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań literackich, 
• kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań, 
• udostępnianie czytelni multimedialnej i pomoc w korzystaniu ze zbiorów medialnych, 
• przeprowadzenie konkursu czytelniczego, 
• Powiatowy Konkurs Poezji ks. Jana Twardowskiego, 
• zorganizowanie „Kiermaszu książki”, 
• wykonywanie gazetek ściennych zachęcających do korzystania z biblioteki.

III. USŁUGI INFORMACYJNE

• pomoc bibliograficzna dla uczniów zdolnych, przygotowujących się do olimpiad i konkursów, 
• udostępnianie czytelniczych źródeł informacyjnych o książkach, 
• gromadzenie materiałów dotyczących regionu (książki, wycinki z prasy), 
• gromadzenie scenariuszy na różne okoliczności w teczkach tematycznych, 
• lekcje biblioteczne w ramach zastępstw.

IV. WSPÓŁPRACA Z NAUCZYCIELAMI

• praca w zespole pomocy psychologiczno pedagogicznej, 
• praca w zespole nauczycieli przedmiotów humanistycznych 
• praca w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej, 
• udział biblioteki w życiu szkoły (akademie, apele, uroczystości), 
• udostępnianie czytelni multimedialnej, 
• reklamowanie nowości wydawniczych. 

V. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

• udział w konferencjach dydaktycznych, 
• doskonalenie warsztatu pracy - nowości wydawnicze i metodyczne, 
• wymiana doświadczeń z bibliotekami innych szkół, 
• uczestnictwo w pracach zespołów samokształceniowych. 

Prace biblioteczno – techniczne

I. GROMADZENIE I KONSERWACJA ZBIORÓW

• uzupełnianie zbiorów - nabywanie nowości, pozyskiwanie darów, 
• selekcja zbiorów, 
• oprawa i naprawa księgozbioru, 
• prenumerata i akcesja czasopism. 

II. WARSZTAT SŁUŻBY INFORMACYJNEJ

• uzupełnianie i prowadzenie katalogu alfabetycznego i rzeczowego, 
• systematyczne wykreślanie ubytków

III. OPRACOWYWANIE ZBIORÓW

• informatyzacja biblioteki, 
• ewidencja zbiorów, 
• klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów, 
• zakładanie kart książek i kart katalogowych, 
• prowadzenie rejestru ubytków. 

IV. UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW - STATYSTYKA

• aktualizacja kartoteki czytelników, 
• prowadzenie kartoteki wypożyczeń, 
• sporządzanie wykazów czytelnictwa. 

V. PRACA ADMINISTRACYJNA

• prowadzenie dziennika bibliotecznego, 
• opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych. 

VI. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA


• utrzymywanie czystości, ładu i porządku na pólkach, dbanie o estetykę pomieszczeń. 

REGULAMIN BIBLIOTEKI PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANUSZA KORCZAKA W LASKOWEJ 


1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice. 
2. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać: 
- wypożyczając je do domu, 
- czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma i inne zbiory np. DVD, CD-ROMY, dyskietki, kasety VHS) 
- wypożyczając lub przeglądając w pracowniach przedmiotowych (materiały przekazane do pracowni) 
3. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 2 tygodni. Uczniowie przygotowujący się do konkursów przedmiotowych lub szczególnie interesujący się literaturą mogą wypożyczyć 2-5 książek. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy. 
4. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi. 
5. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę lub inny dokument ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej). 
6. Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego. 
7. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką. 
8. W bibliotece obowiązuje cisza i porządek. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERÓW 


1. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji w internecie. 
2. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie. 
3. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę. Można zarezerwować czas pracy na następny dzień. 
4. Na pracę przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy się wpisać do zeszytu ewidencji. 
5. Użytkownik ma obowiązek: 
- nformować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera i uszkodzeniach technicznych, 
- zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom, 
- uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek, 
- stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza. 

6. Nie wolno: 
- instalować własnych programów i dokonywać zmian w istniejącym oprogramowaniu, 
- wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza, 
- wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych z prawem. 
7. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik odpowiada finansowo (jeśli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice). 
8. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl