EWD

Wskaźnik EWD dla gimnazjum mówi o tym, na ile wysokie bądź niskie wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskali uczniowie w porównaniu do gimnazjów w całej Polsce o danym poziomie zasobów na wejściu. Wskaźnik ma charakter względny, czyli służy do porównywania szkół. W skali kraju wskaźnik EWD ma z definicji wartość równą zeru. Wartość dodatnia EWD wskazuje na ponadprzeciętną efektywność nauczania, wartość ujemna na niższą niż przeciętna efektywność. 
Obliczanie trzyletnich wskaźników uzasadnione jest z kilku powodów. Najważniejszy to fakt, że wyniki egzaminacyjne obarczone są niepewnością pomiarową. Im większą pulą danych dysponujemy, tym mniejszy wpływ tej niepewności na szacowanie wskaźników dla szkoły. Używając wyników z trzech kolejnych lat, zyskujemy trzy razy więcej danych, a duża ilość informacji oznacza większą precyzję szacowania. Ewaluacja szkoły nie jest dzięki temu uzależniona od chwilowych zmian, jednorazowych "statystycznych kaprysów" zwiększających lub zmniejszających wartość wskaźników. 

Co roku publikowane są trzyletnie wskaźniki EWD. Badaniami objęte są wszystkie gimnazja, a raczej wyniki jakie osiągnęli trzecioklasiści na egzaminie gimnazjalnym w ciągu trzech ostatnich lat. Uwzględnione zostały wyniki osiągane przez uczniów na sprawdzianie po szkole podstawowej i porównano je z wynikami tych samych uczniów po trzech latach ich nauki w gimnazjach. Na stronie http://ewd.edu.pl można obejrzeć wykresy dla wszystkich polskich gimnazjów. Wykresy dotyczą oddzielnie części humanistycznej i części matematyczno - przyrodniczej. Szkoły zostały podzielone na szkoły wspierające, wymagające pomocy, niewykorzystanych możliwości i szkoły sukcesu. 

Sprawdź EWD dla naszej szkoły

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl