Świetlica

ROK 2017/2018

O świetlicy szkolnej... 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, a także stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Staramy się, aby czas spędzony w świetlicy szkolnej sprzyjał rozwijaniu zainteresowań dzieci oraz nadrabianiu zaległości w nauce. Szczególną uwagę w czasie zajęć zwracamy na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbamy o wdrożenie dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania się oraz reguł gier i zabaw. Wyrabiana umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb i uczuć oraz dostrzegania ich u innych, a także ćwiczenia umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz panowania nad emocjami. Uczymy dzieci zachowania się w sytuacjach trudnych (np. doznanie przykrości, przegrana), ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonywanie zadań oraz wdrażamy do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw. 

W świetlicy mogą przebywać uczniowie: 

 zgłoszeni przez rodziców do stałego przebywania w świetlicy, 
 dojeżdżający, 
 oczekujący na lekcje, 
 oczekujący na obiad, 
 wyznaczeni przez wychowawców do odrabiania zadań domowych. 

DO ZADAŃ ŚWIETLICY NALEŻY: 

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie dziecka do samodzielnego myślenia. 
2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej 
w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. 
3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień dziecka. 
4. Stworzenie warunków do uczestnictwa dziecka w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków jego życia codziennego. 
5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia. 
6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności dziecka. 
7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami 

Organizując czas wolny dzieci, rozwijając ich zainteresowania, świetlica szkolna jest miejscem intensywnej pracy wychowawczej, która budzi entuzjazm dzieci do uczestnictwa w zajęciach: 
- umysłowych 
- plastyczno-manualnych 
- praktyczno – technicznych 
- rozrywkowych 
- sportowo – ruchowych 
- tematycznych 

Świetlica szkolna czynna jest w godzinach od 6.30 do 16.30

Na świetlicy szkolnej pracują wychowawcy:

p. Sylwia Orzeł

p. Marta Woźniak

p. Katarzyna Sułkowska

p. Magdalena Mąka

p. Krystyna Grzegorzek

p. Bogusława Rosiek

p. Grażyna Gutowicz

p. Magdalena Gołąb

PRACE DZIECI

KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZY STROIK ŚWIĄTECZNY I BOMBKĘ

Jak co roku świetlica zorganizowała konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych dzieci jak i tych starszych uczniów.  W sumie zgłoszono 30 prac. Stroiki przyozdobione były żywymi gałązkami jodły i naturalnymi ozdobami. Wszystkie były wyjątkowe i niepowtarzalne. Dlatego komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników skromnymi upominkami. Na szczególne wyróżnienie zasługują stroiki wykonane przez: Żanetę Guzik, Gabrysię Guzik, Edytę Mól i Asię Gołąb 

Walentynkowe drzewka

Zimowe pingwiny

Realizacja zajęć na podstawie "Mądrych bajek z całego świata "w ramach programu WIEM CZUJĘ POMAGAM ! 

Zabawy na klockach wielkoformatowych

Świąteczne inspiracje

Inne

Archiwum:

rok 2016/2017

Kontakt z nami

Zespół Szkół
im. Janusza Korczaka

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl

Galeria prac Uczniów