Logopeda

P. Renata Dudziak – logopeda, terapeuta SI

P. Magdalena Mąka - logopeda, terapeuta ręki

P. Edyta Trzupek - logopeda

Jakie są zadania logopedy w szkole?

Do zadań logopedy w szkole należy (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach):

  • diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci
  •  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla uczniów i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowaniu jej zaburzeń
  •  podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów
  • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Kto uczęszcza na zajęcia logopedyczne w naszej szkole?

 Na  zajęcia logopedyczne uczęszczają:

  • dzieci i uczniowie posiadający opinię i/lub orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
  • dzieci, zakwalifikowane do terapii podczas przesiewowych badań  logopedycznych przeprowadzanych co roku we wrześniu przez szkolnego logopedę

Po co dzieciom terapia logopedyczna?

Korekcja wad wymowy zapobiega trudnościom i niepowodzeniom szkolnym, bowiem źle mówiące dziecko najczęściej pisze z błędami, słabo czyta, przejawia zahamowania w swobodnym wypowiadaniu się.

Jak wygląda terapia?

Zajęcia i ćwiczenia dobierane są do indywidualnych potrzeb uczestnika. Holistyczne podejście pozwala na dobór różnych metod i technik pracy z dzieckiem i uczniem.  W trakcie terapii wykorzystuje się między innymi techniki kinesiotapingu, elementy terapii miofunkcjonalnej, terapię manualną, elementy terapii integracji sensorycznej.

Co robić, by obserwować u dziecka postępy w terapii logopedycznej?

Stała systematyczna współpraca rodziców bądź opiekunów dziecka z logopedą oraz wytrwałe i skrupulatne wykonywanie jego zaleceń – to niezbędne warunki odniesienia sukcesu przez dziecko.

Wplećmy ćwiczenia w tok codziennych zajęć i zabaw.

Zadbajmy o przyjazną i spokojną atmosferę. Obecność i zaangażowanie rodziców są dla dziecka najlepszą motywacją do ćwiczeń.

Nie wymuszajmy na dziecku ćwiczeń w chwilach znużenia i zmęczenia – utrwalanie będzie nieefektywne, a dziecko niepotrzebnie zrazi się do ćwiczeń.

Starajmy się stworzyć dobry nawyk regularnych ćwiczeń. Lepiej krótko, a często, niż rzadko i żmudnie. Przekonacie się, że systematyczność przyniesie dobre efekty logopedyczne, a przy okazji dziecko nauczy się obowiązkowości.

Zapraszamy do współpracy!:)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl