Projekt Super Umysł

20-08-2021

 

Projekt realizowany jest w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020. Projekt skierowany jest do dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Laskowej, Kamionce Małej, Żmiącej, Sechnej i Krosnej oraz nauczycieli zatrudnionych w tych placówkach.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie dostępności i jakości edukacji dzieci i młodzieży w Gminie Laskowa poprzez wdrożenie nowych metod nauczania i wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli jak i  kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy u 300 uczniów i uczennic, głownie w zakresie kompetencji informatycznych i matematycznych. Dzieci i młodzież będą miały możliwość udziału w dodatkowych zajęciach oraz programie stypendialnym, a nauczyciele otrzymają nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracy z uczniem. Dzięki funduszom unijnym oraz Budżetowi Państwa bogaty program zajęć grupowych i indywidualnych będzie obejmować zajęcia wyrównujące braki oraz rozwijające takie jak m.in.: zajęcia z matematyki, z kodowania i programowania oraz indywidualne konsultacje z psychologiem. W ramach projektu przewidziane są również szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe dla nauczycieli.

 

Dzięki projektowi powstaną nowoczesne, w pełni wyposażone pracownie informatyczne oraz doposażone pracownie matematyczne dostosowane do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowano również prace budowlane, w tym m.in. wykonanie miejsca postojowego dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zostaną zakupione nowoczesne pomoce i narzędzia dydaktyczne, w tym m.in. zestawy robotów do programowania, laptopy, monitory interaktywne i drukarki, programy do nauki matematyki i technik pamięciowych. Ponadto dla uczniów i uczennic w ramach projektu przewidziano pomoc stypendialną w roku szk. 2021/2022, która będzie mogła zostać przeznaczona na indywidualnie zdiagnozowane potrzeby edukacyjne w formie dodatkowych zajęć pozaszkolnych oraz zakup niezbędnych pomocy edukacyjnych.

 

Okres realizacji: 01.06.2021 – 31.12.2022

 

Wartość projektu: 3 123 586,88 zł

w tym wartość dofinansowania z UE to 2 655 048,84 zł

w tym wartość dofinansowania z BP to  303 543,64 zł

 

Autor: Urząd Gminy Laskowa

Kontakt z nami

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Laskowej

Laskowa 2
34-602 Laskowa

tel.: (18)3333010 
fax: (18)3370833 
zslaskowa@zslaskowa.edu.pl